Gan Law Group

Czym jest nakaz ochrony, czyli order of protection

Nakaz ochrony i zakaz kontaktów, czyli order of protection jest środkiem prawnym służącym ofiarom przemocy domowej. To niezwykle skuteczny nakaz, wydawany przez sędziego, który ma na celu ochronę ofiary przed ewentualnym kontaktem ze sprawcą przemocy. W świetle prawa ochroną taką może zostać objęty także: małoletni, osoba starsza lub niepełnosprawna. Dodatkowo, sprawca może zostać pozbawiony dostępu do domu lub miejsca pracy ofiary. Za przemoc domową uznawane są: napaść fizyczna lub przemoc seksualna oraz zachowania, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie wyrządzenia krzywdy fizycznej. Poza tym molestowanie, rozumiane jako wielokrotnie powtarzane akty niechcianego kontaktu, groźby lub przetrzymywanie innej osoby pod nadzorem, a także bezprawne ukrywanie dziecka przed drugim rodzicem. Także umyślne narażenie na niebezpieczeństwo poprzez pozbawienie małoletniego, osoby starszej lub niepełnosprawnej leków lub żywności.

Kto i w jakich sytuacjach może ubiegać się o nakaz ochrony?

Petycję o wydanie nakazu ochrony może złożyć osoba, która została poszkodowana przez członka rodziny, współlokatora lub przez jakąkolwiek inną osobę, także w imieniu: małoletniego dziecka lub dorosłego, który był nękany przez rodzinę oraz osoby niepełnosprawnej. Kluczowe jest to, że każda osoba może złożyć taką petycję w imieniu pokrzywdzonych - dziecka lub osoby dorosłej. Na przykład, twój sąsiad może złożyć petycję o nakaz ochrony w imieniu twojego dziecka, jeżeli dziecko jest nękane przez rodziców. Najczęściej w sądach takie wnioski składane są jednak przez współmałżonków.
Nakaz ochrony można także uzyskać w trybie pilnym, w nagłych sytuacjach i bez uprzedzania o tym fakcie sprawcy. Po pojawieniu się przed sędzią i przedstawieniu dowodów (tj. zeznania, zdjęcia, zapisy telefoniczne, raporty świadków), sędzia może wydać nakaz ochrony na maksymalnie 21 dni. W ciągu 21 dni zostanie wówczas przeprowadzona ponownie pełna rozprawa z udziałem zarówno domniemanej ofiary, jak i domniemanego sprawcy. Obie strony będą miały wówczas możliwość przedstawienia swojej wersji historii. Po takiej rozprawie sędzia może orzec wprowadzenie nakazu ochrony na maksymalnie dwa lata.

Czy status imigracyjny ma znaczenie w sprawach związanych z zakazem kontaktów?

Ogólnie rzecz biorąc, status imigracyjny nie jest istotny w tego typu sprawach, ponieważ sąd zajmuje się w nich ochroną ofiar przemocy domowej. Sprawy imigracyjne podlegają rozstrzygnięciom sądu federalnego. Istnieją jednak sytuacje, w których status imigracyjny może być ważny. Dla przykładu, jeśli istnieją zarzuty, że "sprawca" stara się wywieźć małoletniego ze Stanów Zjednoczonych, to w takim przypadku sędzia może zadać pytanie o status imigracyjny. Ważne jest, aby pamiętać, że osoby, które oczekują na zieloną kartę lub obywatelstwo amerykańskie, mogą zostać sprawdzone przez Departament Bezpieczeństwa Kraju (Department of Homeland Security) i jeśli wówczas wnioskodawca okaże się oprawcą w tego typu sprawie, może to mieć negatywny wpływ na wydanie dokumentów pobytowych.

Grzegorz GancarczykWażne zmiany w prawie rodzinnym w Illinois

Warto pamiętać, że prawo obowiązujące w stanie Illinois w przypadku rozwodu nie orzeka o winie. Innymi słowy niepoprawne zachowanie jednego z małżonków nie ma wpływu na podział majątku, wysokość alimentów, czy nawet podział obowiązków rodzicielskich. W rezultacie małżonek, który doprowadził do rozpadu małżeństwa, na przykład z powodu niewierności, nadal może otrzymać większość wspólnych dóbr.
Od 1 stycznia 2016 r. jedyną podstawą prawną uzyskania rozwodu w stanie Illinois jest "niezgodność charakterów małżonków". Ubiegający się o rozwód nie mogą już dłużej powoływać się na: zdradę, napastowanie psychiczne, impotencję czy alkoholizm. Zgodnie z nowym prawem zmianie uległ także okres oczekiwania na uzyskanie rozwodu. Według nowych regulacji rodzina musi żyć osobno i niezależnie ponad sześć miesięcy.
Przed styczniem bieżącego roku strony powołujące się na różnice charakterów musiały żyć osobno ponad dwa lata. Z mojej praktyki wynika, że większość par decyduje się na podpisanie specjalnego oświadczenia, w którym obie strony przyznają, że żyły niezależnie od sześciu miesięcy. Trzeba pamiętać, że spełnienie tego warunku nie wymaga zamieszkania stron w odrębnych gospodarstwach domowych. W celu uzyskania rozwodu w powiecie Cook i okolicznych powiatach petycja musi zostać złożona w sądzie mającym jurysdykcję w miejscu zamieszkania stron. W związku z powyższym małżonek wnoszący petycję musi mieszkać w swoim powiecie przez 90 dni poprzedzających złożenie petycji lub 90 dni przed podpisaniem przez sędziego wyroku rozwodowego.

Czy w przypadku rozwodu prawa ojców są w praktyce równe prawom matek? Jak wyglądają te prawa w świetle regulacji stanowych?

Prawo stanu Illinois dotyczące praw własności, alimentów lub zachowania praw rodzicielskich jest neutralne pod względem płci. Nie ma podziału na "prawa ojca" czy "prawa matki". W ustawach dotyczących rozwodów nie funkcjonują zaimki wskazujące na płeć, takie jak: "on" czy "ona". Sąd nie może sprzyjać jednej ze stron ze względu na płeć. Zamiast tego brana jest pod uwagę całość czynników wpływających na "najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka" - czyli dotyczących podziału wspólnie spędzanego czasu i obowiązków rodzicielskich odnoszących się do podejmowania decyzji dotyczących edukacji, leczenia, wychowania religijnego i zajęć pozalekcyjnych niepełnoletniego. Niepełnoletni - to według prawa opiekuńczego dziecko do osiemnastego roku życia.

Jakie są zasady przyznawania alimentów na dzieci i współmałżonka?

Przez wiele lat w Illinois wysokość alimentów liczona była według modelu "procent dochodu netto płatnika". Z reguły alimenty liczone były jako 20 procent przychodu netto na jedno dziecko i z każdym kolejnym wzrastały o kilka procent. Alimenty przyznawane są przez sąd do momentu ukończenia przez dziecko szkoły średniej. Jednak po wielu miesiącach walki ze strony organizacji działających na rzecz zmian prawa rodzinnego nastąpiła zmiana modelu kalkulacyjnego alimentów, która wejdzie w życie 1 lipca 2017 roku. Będzie on oparty na równym rozpatrzeniu dochodów i wydatków obu stron przy uwzględnieniu indywidualnych możliwości zarobkowych i czasu spędzanego z dzieckiem. Model ten będzie funkcjonował w 39 stanach Ameryki. Istotne jest także, aby wiedzieć, że zmiana ta nie daje otwartych drzwi wszystkim tym, którzy chcieliby na nowo ustalić wysokość zasądzonych już wcześniej alimentów. Tylko w wyjątkowych przypadkach sąd będzie mógł ponownie rozpatrzyć tego typu wnioski. Obecnie nadal funkcjonuje model "procentu dochodu netto płatnika".
W przypadku alimentów dla współmałżonka sprawa nie jest już tak prosta jak w przypadku dzieci. Zanim sąd wyznaczy konkretne kwoty, musi wziąć pod uwagę czternaście różnych czynników, w tym: długość pożycia małżeńskiego, możliwości zarobkowe, wiek i stan zdrowia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zawsze warto jest skorzystać z profesjonalnej porady prawnej adwokata zajmującego się wyłącznie prawem rodzinnym. Ponieważ nie ma dwóch takich samych spraw, nie warto jest sugerować się informacjami, które od kogoś zasłyszeliśmy.

Grzegorz GancarczykAdwokat dla rozwodzących się stron

W czasie wielu lat mojej praktyki byłem świadkiem wielu sytuacji, w których tylko jeden z małżonków korzystał z usług adwokata. W zdecydowanej większości przypadków sprawy te kończyły się uzyskaniem rozwodu i dotyczyły sytuacji, w których małżeństwo nie posiadało dzieci i nieruchomości. Ale od razu trzeba sobie wyjaśnić, że adwokat zatrudniony przez jedną ze stron - nie reprezentuje i męża, i żony. Taka sytuacja byłaby zresztą nie do przyjęcia.
Według zasad etyki zawodowej, opartych na Illinois Rules of Professional Conduct, adwokat nie może reprezentować obu stron, ponieważ dochodzi wówczas do konfliktu interesów. Nawet jeśli strony dojdą między sobą do porozumienia w kwestii dzieci oraz podziału majątku, przekraczając próg kancelarii adwokackiej nadal uważane są za przeciwników w sprawie rozwodowej. Adwokat wynajęty przez jedną ze stron powinien i musi reprezentować interesy tego małżonka, przez którego został zatrudniony. Każde inne działanie jest wysoce nieetyczne.
Często osoba wnosząca pozew o rozwód wynajmuje prawnika i instruuje go, aby na adres współmałżonka wysłać list o pełnym porozumieniu stron zawartym prywatnie. Współmałżonka zobowiązuje się do podpisania ugody, a ten w przekonaniu, że umowa sporządzona przez prawnika jest uczciwa, podpisuje ją ciesząc się, że zaoszczędził na na kosztach wynajmu własnego adwokata. Nie zalecałbym jednak tego typu rozwiązania. Proponowana ugoda prawdopodobnie będzie zawierała rozwiązania, które są korzystniejsze dla strony wnoszącej pozew. Należy pamiętać, że adwokat współmałżonka jest skoncentrowany na interesie swojego klienta, a nie drugiej strony. Zawsze zachęcam współmałżonków do tego, aby zasięgnęli porady prawnej, by móc w pełni zapoznać się z warunkami umowy i uzyskać pomoc w jej prawnym zrozumieniu, bowiem często zawiera ona sformułowania napisane językiem nie do końca zrozumiałym dla wszystkich stron. Zgodnie z przysłowiem, że lepiej jest dmuchać na zimne, warto sprawdzić umowę przed złożeniem pod nią swojego podpisu, późniejsza jej zmiana lub anulowanie, może być bardzo trudne i kosztowne.

Jeden adwokat dla obu stron? To czasami możliwe

W przypadku, gdy strony chcą uzgodnić swoje obowiązki rodzicielskie, dotyczące podejmowania decyzji o niepełnoletnich dzieciach oraz podziału czasu opieki nad nimi, a także spokojnie i w sposób polubowny ustalić kwestie finansowe, wówczas mediacje z neutralnym pełnomocnikiem są jak najbardziej przydatne. Mediacja jest procesem, w którym adwokat specjalizujący się w rozwodach lub licencjonowany mediator, pomagają stronom w kwestiach spornych, a także w zrozumieniu obowiązującego prawa. Mediator docelowo sporządza również końcowe dokumenty ugody rozwodowej. Rolą mediatora jest pozostawanie absolutnie neutralnym i bezstronnym w odniesieniu do obu stron. Jednakże, proszę pamiętać, że mediator nie działa jak sędzia lub adwokat. Jego rolą jest przygotowanie odpowiedniego gruntu porozumienia prawnego, w którym strony mogą rozwiązać wszystkie swoje problemy w sposób całkowicie przejrzysty.
W sytuacjach, w których dochodzi do przemocy lub wydzielanie aktywów i finansów przez jednego lub obojga małżonków, mediacja może okazać się niewłaściwym rozwiązaniem. A jedyną rozsądną drogą jest skorzystanie z usług adwokata, który będzie reprezentował interesy zatrudniającej go strony.

Grzegorz GancarczykRozwód orzeczony. Czy możliwa jest zmiana jego warunków?

Zazwyczaj jest to bardzo trudne. Jakiekolwiek modyfikacje ostatecznego porozumienia rozwodowego zawarte na piśmie i potwierdzone przez sąd orzeczeniem rozwodu traktowane są jako ostateczne między stronami. Jeżeli przy zawieraniu umowy żadna ze stron nie podlegała przymusowi lub naciskowi współmałżonka, albo była niewłaściwie reprezentowana w sprawie, została oszukana bądź też padła ofiarą innego poważnego wykroczenia dotyczącego finansów - jest bardziej niż prawdopodobne, że w kwestii podziału długów i nieruchomości umowa taka nie może zostać już zmieniona.
Dobrą wiadomością jest to, że zapisy dotyczące alimentów oraz podział praw rodzicielskich są modyfikowalne. W sytuacjach, w których jedna ze stron wnosi o podwyższenie alimentów, musi wykazać znaczną zmianę okoliczności. Na przykład dowodząc, że dochód byłego współmałżonka wzrósł podobnie jak koszty utrzymania dziecka pozostającego pod prawną opieką. Podobna sytuacja dotyczy rodzica, który posiada obowiązek alimentacyjny i chce go obniżyć, musi on także wykazać, że wystąpiły istotne zmiany w okolicznościach i w jego dochodach. Takim przykładem może być sytuacja, kiedy rodzic płacący alimenty stracił swoją pracę lub jego przychody zmalały i nie są już takie same, jak w chwili zawierania umowy rozwodowej. W obu przypadkach ciężar dowodu spoczywa na osobie wnoszącej o zmianę warunków.
W każdej chwili można także modyfikować ustalony wcześniej czas podziału obowiązków rodzicielskich. Chociaż w tej dziedzinie nie jest to niezbędne, aby wykazać istotną zmianę okoliczności, strona musi jednak udowodnić, że zmiana harmonogramu opieki rodzicielskiej leży w najlepszym interesie dziecka.
Jest to dość szeroka norma, będąca przedmiotem wielu interpretacji. Dlatego w takich sytuacjach zachęcam, aby w celu uzyskania dalszych szczegółów skonsultować się prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym. Zmiana dotycząca ustalonego podczas rozwodu pierwotnego miejsca przebywania i zamieszkania małoletniego i podejmowanie w związku z nią decyzji w terminie do dwóch lat od daty ogłoszenia rozwodu wymaga od strony wnoszącej taką zmianę wykazania, że " ma ona podstawy do tego, aby wierzyć, że istnieje poważne zagrożenie dla zdrowia psychicznego lub fizycznego małoletniego lub jego rozwoju emocjonalnego albo moralności".
Wymóg ten jest bardzo restrykcyjnie przestrzegany przez sądy i był prawdopodobnie przyjęty w celu zagwarantowania stabilności mieszkaniowej dzieci. Po upływie dwóch lat, najlepszy interes małoletniego regulowany jest przez standardy. Choć nie są one tak rygorystyczne jak te stosowane w pierwszych dwóch latach po rozwodzie, to ich zmiana wciąż nie jest łatwym zadaniem. Sąd może także przeprowadzić szczegółową analizę tego, co w przypadku konkretnej sprawy rozumiane jest jako "dobro małoletniego". Warto pamiętać, że chociaż niektóre zapisy umowy rozwodowej dotyczące dzieci są modyfikowalne, to nie oznacza to, że można zawsze z powodzeniem składać wnioski o ich zmianę.

Grzegorz GancarczykKorzyści z podpisania intercyzy

Umowa małżeńska, zwana także intercyzą, jest umową majątkową zawieraną przed ślubem pomiędzy dwiema osobami, które planują zawarcie związku małżeńskiego. Jedynym celem takiej umowy jest zabezpieczenie majątkowe obu stron. Intercyzy są coraz bardziej powszechne i popularniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Czasami moi klienci traktują ten rodzaj umowy jak polisę ubezpieczeniową na wypadek nieudanego związku. Przy wciąż wzrastających wskaźnikach rozwodów, które obecnie wynoszą około 45proc., intercyza rzeczywiście może okazać się rozważnym posunięciem.
W stanie Illinois warunki zawierania umowy majątkowej między przyszłymi małżonkami regulowane są przez ujednolicone przepisy ustawy stanowej o nazwie: "Illinois Uniform Premarital Agreement Act".

Strony umowy przedślubnej mogą zawrzeć umowę w następujących sprawach:

  • prawa i obowiązki każdej ze stron dotyczące posiadanych własności lub mienia, które zostanie nabyte w przyszłości
– prawo do kupna, sprzedaży, używania lub przeniesienia własności
  • podział majątku na wypadek separacji, rozwodu lub śmierci
  • modyfikacja alimentów (znana również jako koszty utrzymania)
  • wypełnienie ostatniej woli lub testamentu w sprawach majątkowych
– prawa własności i uregulowania świadczeń pochodzących z polisy ubezpieczeniowej na życie
  • wybór prawa regulującego interpretację umowy
  • wszelkie inne kwestie, które nie są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem.
Ważne jest, aby pamiętać, że umowa przedślubna nie może rozwiązać żadnych kwestii dotyczących podziału obowiązków rodzicielskich małoletnich dzieci obu stron, a także kwestii wsparcia finansowego dla dzieci. Każda taka klauzula uznana zostanie za nieważną w sądzie rodzinnym, jako że jest to sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem. Krótko mówiąc, strony nie mogą ustalić, co będzie leżało w najlepszym interesie małoletniego, jeszcze przed jego narodzinami.
Zazwyczaj strony decydują się na podpisanie małżeńskiej umowy majątkowej, aby chronić swoje prawa dotyczące majątku, wcześniej nabytego lub nabytego podczas małżeństwa. Intercyza będzie więc dobrym rozwiązaniem np.: dla małżonka posiadającego znaczne aktywa nabyte przed małżeństwem, po to, by ten majątek pozostał w jego posiadaniu w przypadku rozwodu. W tym samym scenariuszu strony mogą chcieć osiągnąć porozumienie w sprawie np.: sposobu podziału wspólnie nabytych aktywów, takich jak konta bankowe, nieruchomości czy emerytury.
Należy pamiętać, że w stanie Illinois obowiązuje prawny podział majątku zwany sprawiedliwą dystrybucją, co w praktyce oznacza, że nie ma pewności co do równego rozdziału 50/50 dla obu stron. Sprawiedliwa dystrybucja oparta o analizę własności majątkowej pary podlega całkowicie ocenie sędziego wyrokującego w sprawie. A więc mieszkańcy naszego stanu, którym zależy na przejrzystości finansowej małżeństwa, powinni zadbać o odpowiednie zapisy umowy majątkowej małżeńskiej.
Odpowiednio przygotowana umowa może zaoszczędzić lub nawet całkowicie uniknąć straty czasu i kosztów związanych z przeprowadzeniem spraw sądowych. Dzięki takiej umowie możemy jasno określić w jaki sposób zostaną rozdzielone wszelkie przejęte aktywa, co ostatecznie pozwoli także zaoszczędzić stronom tysiące dolarów wydanych na honoraria adwokackie.

Grzegorz Gancarczyk
Designed by JP NetQuest, Inc.